Upozornění: od září 2010 fungují nové webové stránky OSPS na adrese http://pankrackaspolecnost.webnode.cz/. Stávající stránky na této adrese již poté nebudou aktualizovány.

Občanské sdružení PANKRÁCKÁ SPOLEČNOST

Jankovská 526/6, 140 00 Praha 4

e-mail: pankracka.spolecnost@seznam.cz

-------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Představení Občanského sdružení Pankrácká společnost (OSPS)

OSPS vzniklo na jaře roku 2004. Mezi jeho nejdůležitější cíle patří aktivní ochrana životního prostředí v místě působnosti a jeho okolí, účast na smysluplném územním rozvoji v této oblasti a komunikace s místními obyvateli a příslušnými zainteresovanými úřady a dalšími subjekty s cílem přispění k dodržení principů trvale udržitelného života

OSPS tvoří občané žijící v oblasti Pankrácké pláně, Zelené Lišky, Budějovické, Krče a přilehlého blízkého okolí. Jedná se o široké názorové spektrum občanů, kterým není lhostejné, jakým způsobem se bude rozvíjet oblast jejich bydliště a zda zde bude dostatečně chráněno a zlepšováno životní prostředí.

OSPS se snaží o intenzivní komunikaci se všemi místními obyvateli s cílem zajištění co nejlepší informovanosti o problémech spadajících do jeho zájmové oblasti. Tato jeho činnost je rozvíjena spontánně především proto, že jak ze strany investorů, tak i ze strany příslušných zodpovědných úřadů většinou není zajištěna dostatečnost, kvalita a včasnost informací o důležitých jednáních a rozhodnutích, které velmi citelně ovlivňují kvalitu života místních obyvatel.

OSPS se zabývá intenzivním sháněním veškerých informací, které jsou z výše popsaných hledisek důležité a na jejich základě se účastní oficiálních úředních řízení, ve kterých se snaží ovlivnit důležitá oficiální rozhodnutí v zájmu místních obyvatel a ochrany životního prostředí.

Mezi konkrétní kauzy, kterým se OSPS od počátku věnuje, patří např. problematika chystaných staveb výškových (většinou administrativních) budov na Pankrácké pláni, v okolí ulic 5.května (tzv.Magistrály) a Vyskočilovy (oblast Brumlovka), v okolí Budějovického náměstí, Kačerova a na dalších místech v Praze 4 i v dalších městských částech. Dle našich neblahých zkušeností z posledních let tyto stavby prosazují jejich investoři zcela bezohledně ve vztahu k místním obyvatelům, životnímu prostředí v těchto místech, širšímu kontextu stávající zástavby a dalším aspektům, které je třeba brát v potaz.

Městská správa i samospráva dle našeho názoru dosud zcela nedostatečně hájila veřejný zájem a namnoze vycházela vstříc hlavně stavebníkům, jejichž záměry jsou v průběhu své realizace i po dokončení zjevně problematické: přivádí do daných území značné množství individuální automobilové dopravy (IAD), vytlačují zeleň, omezují veřejná prostranství, nekorespondují se stávající zástavbou, atd.

Proto se snažíme vést dialog se zúčastněnými subjekty vždy, pokud je na druhé straně zájem a především podněcovat zájem veřejnosti o problematiku územního rozvoje a životního prostředí v Praze 4 i jinde.

Pouze aktivním zájmem o tato témata a soustředěným tlakem na radnici mohou obyvatelé ovlivnit budoucnost Prahy 4 !!!

Doporučujeme tedy všem sledovat informace o chystaných záměrech (např. na webu MČ Praha 4 či na úřední desce), navštěvovat zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a nejrůznější veřejná projednání. Pouze soustředěný tlak veřejnosti může změnit současný neutěšený stav (Praha 4 zahlcená auty, ohyzdné a nadbytečné administrativní budovy rostoucí „jako houby po dešti“, časté kácení stromů, omezování veřejných prostranství, atd.)

OSPS ve své činnosti úzce spolupracuje s dalšími stejně orientovanými občanskými sdruženími i jednotlivci, veřejně prospěšnými organizacemi, subjekty z veřejného sektoru a dalšími subjekty.

Odkazy na subjekty, se kterými úzce spolupracujeme a se kterými nás pojí názorová blízkost:

www.kauza-magistrala.net/

Odkazy na ostatní subjekty z hlediska zdroje zajímavých informací:

OSPS je členem organizace SOS Praha (Spojená občanská sdružení v hl.m.Praze).

OSPS uvítá konstruktivní spolupráci a pomoc jednotlivců i organizací s obdobnými cíli a zaměřením, obracejte se na nás na shora uvedené kontakty.

Odkazy na aktuální články a publikace, se kterými se názorově shodujeme nebo která upozorňují na problémy, které pálí i nás:

· „Vztyčené prostředníčky nad Prahou“: článek z časopisu A2 na téma problematických výškových staveb na Pankrácké pláni, č. 16/10, autorka: Klára Malá

datum vydání: 04.08.2010

http://www.advojka.cz/archiv/2010/16/vztycene-prostrednicky-nad-prahou

· „Praha vrací úder“:

PalounekČlánek týdeníku Reflex, který informuje o poměrech v pražské ODS a také o Ondřeji Palounkovi, předsedovi Místního sdružení ODS Praha 4 - Spořilov.

celý článek >> Autor: Adéla Knapová, Reflex 26/2010

Pořad České televize: Reportéři ČT, vysíláno 23.8.2010 ve 21:40, redaktorka Rebeka Bartůňková

Pořad lze shlédnout zde:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/210452801240032/video/

Upoutávka k tomuto pořadu převzatá z webových stránek České televize:

„Před pár týdny jsme v médiích zaregistrovali nenápadnou, krátkou zprávu: pražský podnikatel a šedá eminence pražské politiky Roman Janoušek má blízko k milionovému zhodnocení pozemků v centru Prahy. Proto jsme vyrazili po stopě a zjistili řadu dalších zajímavých věcí. Pozemky se nacházejí v těsné blízkosti přírodní památky v pražském Podolí, přesto mají šanci stát se stavebními parcelami. Ve vzduchu se vznáší otázka, jak to ten chlapec dělá? Vždyť až dosud se tu stavět nesmělo. Na Janouškovy pozemky se blíže podívala reportérka Rebeka Bartůňková.“

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

PANKRÁCKÁ SPOLEČNOST
 
Srpen 2010:
 
V souvislosti s množstvím administrativních a s nimi souvisejících staveb na Pankrácké pláni a v jejím širším okolí doporučujeme obyvatelům, aby neváhali se shromažďováním informací o jevech, které narušují jejich pohodu bydlení a které jsou způsobeny těmito stavbami, zejména v těchto bodech:
 
-         nadměrná hluková zátěž
-         zvýšená prašnost
-         znečišťování veřejných komunikací stavebními a dalšími vozidly
-         zábory chodníků s obtížnou možností obcházení (v současnosti např. zábor 
chodníku v ulicích Na Strži od křižovatky s ul. Milevská směrem k budově City Empiria – dříve Motokov)
 
Následně je zapotřebí podávat stížnosti na uvedené rušivé jevy u příslušných odborů Úřadu MČ Praha 4 (zejm. Odbor stavební (OST) a Odbor životního prostředí a dopravy (OŽPAD) a domáhat se nápravy (a nenechat se přitom odbýt, vyžaduje to značnou dávku vytrvalosti…).
 
Nezapomínejme prosím také, že na podzim 2010 se uskuteční komunální volby a vše zatím nasvědčuje tomu, že letos budou obzvlášť důležité, neboť je šance na úplnou obměnu garnitury, která radnici Prahy 4 vede již téměř 20 let a která mj. připustila výrazné zhoršení kvality života obyvatel Prahy 4.
Z hlediska programu i dosavadní práce za uplynulá 2 volební období, kdy z opozičních lavic důsledně hájila veřejný zájem, Vám doporučujeme dát hlas kandidátům Strany zelených.
 
Tématu problematické výstavby tzv. Pankráckých mrakodrapů byla na konci července 2010 věnována reportáž v investigativním pořadu České televize Reportéři ČT, vysíláno 26.7.2010, autor Filip Černý, ke shlédnutí zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801240028-reporteri-ct/
(druhá ze 3 reportáží)
 
 
 
Zajímavé důležité informace o předpokládaných intenzitách IAD u některých připravovaných či již realizovaných staveb v okolí SJM mezi Pankrácí, Kačerovem a Ryšánkou:
 
Následující materiál je výtahem z dokumentu 
Námitky do územního řízení o umístění stavby „Komunikace u Bauhausu, Praha 4“ včetně přeložek vodovodu, teplovodu a veřejného osvětlení, nového napojení teplovodu a opěrné gabionové zdi, dočasné stavby zařízení staveniště, to vše na pozemcích parc. č. 587/1, 681/2, 3236/3 v katastrálním území Michle, parc. č. 2600/2, 2600/3, 2804/16, 2804/17, 2804/18, 2804/19, 2804/20 v katastrálním území Nusle, při ul. Na Strži a 5.května v Praze 4. SPIS. ZN.: P4/048475/10/OST/JARY, Č.J.: P4/074042/10/OST/JARY
Jsou v něm využívána data ze Studie TSK – ÚDI z r. 2O1O a dále odhady intenzity dopravy podle Útvaru rozvoje hl.m.Prahy
 
 

č. 1) - Administrativní centrum Pankrác k.ú Nusle Praha 4 při ulicích 5. května, Hvězdova, Doudlebská, Pikrtova – projednávání změny ÚR, řízení bylo přerušeno

Počet parkovacích míst: 462 zaměstnanců: 2512

Obrátkovost dle studie Ústavu dopravního inženýrství (dále jen ÚDI) r. 2008 je 2,06, obousměrně počet jízd je tedy 1903

č. 2) – Polyfunkční areál Reitknechtka Praha 4, Nusle

Počet parkovacích míst: 349 objekt A

210 objekt B

14 1NP

----------------

Celkem: 573 parkovacích míst

Počet zaměstnanců je: 3380 (odhad dle počtu park. míst).

Obrátkovost dle studie ÚDI z r. 2008 je 2,06, obousměrně počet jízd je tedy 2361

č. 3) Administrativní dům Beryl, Praha 4, Dostavba Bauhaus, Praha 4 – Zjišťovací řízení

Počet parkovacích míst: 547 objekty administrativní

65 komerce

----------------

Celkem: 612 parkovacích míst

Obrátkovost dle studie ÚDI z r. 2008 je 2,06 administrativa tj.2254 jízd obousměrně

Obrátkovost dle studie ÚDI z r. 2008 je 3,73 komerce tj. 485 jízd obousměrně

-----------------------------

Celkem: 2739 jízd obousměrně

Počet zaměstnanců je: 2580.

č. 4) Administrativní centrum Kačerov, Praha 4 – Zjišťovací řízení

Počet parkovacích míst: 236 objekt administrativní

Obrátkovost dle studie ÚDI z r. 2008 je 2,06 obousměrně počet jízd je tedy 973

Počet zaměstnanců je: 1500.

č. 5) Parkovací dům u polikliniky Budějovická, Praha 4

Počet parkovacích míst: 654

Podle dokumentace jeden směr je 1782, obousměrně je počet jízd 3456

Podle dokumentace 13% pojede po magistrále tzn. počet jízd 450

č. 6) Administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Zjišťovací řízení

Počet parkovacích míst: 222

Počet zaměstnanců je: 1233.

Obrátkovost dle studie ÚDI z r. 2008 je 2,06 obousměrně počet jízd je tedy 914

TSK ÚDI opomněl ve své studii ke Zjišťovacímu řízení uvést v kartogramu křižovatky ulic A.Staška x Na Strži směr na ulici A. Staška.

Celkový součet parkovacích míst od uvedených staveb 1-6 je: 2759.

Součet zaměstnanců v uvedených stavbách 1-6 je: 11205.

Počet dopravních pohybů obousměrných od uvedených staveb 1-6 je: 12346.

Název

Parkovací místa

Pracovníci

Obrátkovost

Počet dopravních pohybů/obousm.

č. 1 AC Pankrác

462

2512

2,06

1903

č. 2 AC Reitknechtka

573

3380 odhad

2,06

2361

č. 3 Beryl, Bauhaus

612

2580

2,06

3,73

2254

485

č. 4 AC Kačerov

236

1500

2,06

973

č. 5 Parkovací dům Budějovická

654

jednosměrně 1728

3456

č. 6 AO Zelený pruh

222

1233

2,06

914

CELKEM

2759

11205

12346

Podle tabulky TSK-ÚDI v předložené dokumentaci k řízení nárůst intenzit dopravy pro Pankráckou pláň a Budějovickou je 23 200 jízd jednosměrně, to znamená obousměrně minimálně 46 200 jízd. Pro nové aktivity tedy nárůst intenzit dopravy pro nové stavby TSK – ÚDI uvádí 16 700 jízd jednosměrně, to znamená obousměrně minimálně 33 400 jízd. Do tabulky nových aktivit ÚDI opomnělo začlenit 2 velké stavby. A to Parkovací dům na Budějovické a AO Zelený pruh. To znamená další nárůst intenzit dopravy od těchto staveb obousměrně o 4370 jízd. Sečteme-li hodnoty intenzit dopravy, které ÚDI uvádí v předložené dokumentaci znamená to, že na Pankrácké pláni a Budějovické bude celkově nárůst intenzit dopravy o 83 970 jízd (obousměrně). Tento nárůst intenzit dopravy v této oblasti se týká následujících komunikací: Magistrála, Vyskočilova, Budějovická, Na Pankráci, Na Strži, Milevská, Pujmanové, Hvězdova, A. Staška, Sdružení a ulice V Rovinách – to znamená 11 komunikací. Pokud uděláme aritmetický průměr znamená to, že na každé komunikaci přibude 9 237 jízd. Tento nárůst intenzit dopravy je natolik vysoký a z toho plynoucí dopady na životní prostředí jsou natolik závažné, že stavby výše uvedené v tabulce je bezpochyby nutné posuzovat dále dle zák. č. 100/2001 Sb. Zde připomínáme, že Nejvyšší správní soud svým rozhodnutím ze dne 6.8.2009, čj. 9 As 88/2008 – 301 zrušil vydané ÚR na Dopravní řešení Pankrácké pláně, kdy jedním z důvodů byl negativní vliv nových staveb na životní prostředí v lokalitě. Rovněž zdůrazňujeme, že intenzity dopravy budou pravděpodobně ještě vyšší než uvádí ÚDI, neboť v jejich tabulce chybí výstavba dalších předpokládaných staveb - a to např. na Kavčích horách, u ulice Milevské, atd. !!!

 
 
 

Náš informační leták se základními upoutávkami:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBČASNÍK, srpen 2010

PRAHA 4 bez cenzury…..

Aneb: co se nedočtete vTučňáku“ nebo v „Listech hl.m.Prahy“, tedy v periodicích účelově prezentujících za peníze daňových poplatníků pouze stanoviska současného vedení města a MČ bez ohledu na skutečný stav věcí

Pokud volně parafrázujeme výrok Václava Havla při příležitosti loňského 20 výročí sametové revoluce a přizpůsobíme jej současným poměrům v Praze 4, pak můžeme pronést, že naše městská část sice na první pohled může dávat dojen, že vzkvétá, ale jdeme-li do detailu, pak zjistíme, že dosti podivně a vzápětí se zhrozíme…

Co nás v Praze 4 nejvíce trápí a co podle našeho názoru neřešila či zhoršila minulá i současná vedení MČ Praha 4 pod taktovkou zejména ODS a dříve také ČSSD ?

Chcete to změnit ? V říjnu t.r. nás čekají komunální volby, nezapomeňte přijít a přemýšlejte o tom, kdo hájí zájmy Vás, obyvatel Prahy 4 a kdo se jen vychvaluje v radničních periodicích či stranických časopisech na křídovém papíře...

Chcete být v tomto směru aktivní ? Kontaktujte nás a zapojte se !

OS Pankrácká společnost

Pankracka.společnost@seznam.cz